Due Diligence projektů

Due Diligence projektu znamená podrobné posouzení již realizovaného projektu zejména z hlediska stavu stavebních konstrukcí a technologických částí budov. Posuzuje se nejen aktuální stav, ale i správnost provedení a správnost návrhu jednotlivých konstrukcí a upozorňuje se na potenciální rizika (např. nedostatečná akustická či tepelná izolace, riziko zatékání při špatném řešení určitého detailu apod.). Due Diligence dále obsahuje posouzení z hlediska energetické a provozní náročnosti budovy a dalších aspektů důležitých pro rekonstrukci objektu nebo pro koupi projektu (např. při posouzení rozsahu záměru výměny technologie budovy).

Proč Due Diligence?

I když se na první pohled může zdát, že se jedná o kvalitní nemovitost, je nutné posoudit všechny aspekty a rizika pro zamezení koupě budovy, která by dříve nebo později začala vykazovat technické problémy, energetickou náročnost či problémy s hlediska legislativy. Následné řešení těchto problémů s sebou může nést nejen finanční a časovou náročnost, ale např. i ztrátu klíčového nájemce z titulu opakujících se závad.

Příklad konkrétních činností due diligence projektů

 • Zpracování komplexní zprávy Due Diligence projektu včetně potenciálních rizik
 • Posouzení stavu stavebních konstrukcí a technologických částí budovy
 • Posouzení použitých standardů materiálů a technologií
 • Posouzení stavu a předpokladu reklamačních vad
 • Posouzení z hlediska legislativy (vydaná povolení a kolaudační rozhodnutí)
 • Posouzení energetické náročnosti projektu
 • Posouzení závazků generálního zhotovitele (např. záruční doby)
 • Kontrola kompletnosti dokumentace skutečného provedení
 • Kontrola dokladové části (protokoly o provedených zkouškách atd.)
 • Posouzení vhodnosti dodatečných úprav (např. vestavby fit-outů)
 • Fotopasportizace a soupis zjištěných závad