Inženýrská činnost

Pro většinu výstavbových projektů je nutné v rámci přípravy a realizace zajistit vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního souhlasu či jiných povolení. Získání patřičných povolení není jen administrativní procedurou, ale vždy vyžaduje pečlivou časovou a věcnou koordinaci s ostatními činnostmi. Inženýrská činnost začíná již při formulování záměru klienta (např. posouzení souladu s územním plánem), pokračuje v projektové přípravě a získání povolení k realizaci a dále v průběhu realizace zajišťuje projednávání změn projektu či následnou přípravu pro povolení užívání díla.

Přehled konkrétních postupů inženýrské činnosti

 • Posouzení souladu záměru klienta s územním plánem
 • Projednání případné změny územního plánu
 • Zpracování plánu a harmonogramu inženýrské činnosti
 • Specifikace dodatečných požadavků na DUR a klienta z průběhu územního řízení
 • Zajištění vydání stanovisek dotčených orgánů k územnímu řízení
 • Zpracování podkladů a projednání EIA
 • Zajištění vydání územního rozhodnutí
 • Zajištění vydání stanovisek dotčených orgánů ke stavebnímu řízení
 • Specifikace dodatečných požadavků na DSP a klienta z průběhu stavebního řízení
 • Zajištění vydání ZSPD (změny stavby před jejím dokončením)
 • Zajištění ostatních povolení např. demolice, přípravné práce, přípojky a přeložky atd.
 • Zajištění vydání stavebního povolení
 • Zajištění vydání kolaudačního souhlasu, zkušebního provozů či předčasného užívání
 • Zajištění integrovaného povolení