Koordinátor BOZP

Prvořadým cílem výstavbových projektů je jejich bezpečnost a realizace bez úrazů. K docílení tohoto stavu je však nutné důsledné řízení rizik na staveništi z hlediska BOZP, které zajišťuje osoba koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Činnost koordinátora BOZP začíná již v průběhu přípravy projektu zpracováním podrobného plánu BOZP se zohledněním všech obecných i specifických rizik projektu a v průběhu realizace projektu pak kontrolou, sledováním a vyhodnocováním průběhu prací generálního dodavatele či dodavatelů eventuálně subdodavatelů a případného následného vyžadování nápravných opatření pro eliminaci zjištěných porušení principů bezpečné stavby a existence rizik.

Proč Koordinátora bezpečnosti práce?

Z hlediska platné legislativy je potřeba zajistit činnost koordinátora BOZP na každé stavbě:

-       kterou realizuje více jak jeden zhotovitel

-       celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů

-       při práci najednou více než 20ti fyzických osob po dobu delší než jeden den

-       při plánovaném překročení objemu prací 500 pracovních dní na jednu osobu

Již v přípravné fázi projektování jsou připomínky koordinátora nejenom povinné, ale i užitečné k eliminaci rizik během realizace. Při výstavbě průmyslových objektů je činnosti koordinátora navíc rozšířena o koordinaci stavebních částí s výrobní technologií v rámci systému HAZOP.

 

Přehled konkrétních činností koordinátora BOZP

 • Zpracování podrobného plánu BOZP
 • Seznámení se s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob
 • Seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (sub)zhotovitelů
 • Upozornění na nedostatky zjištěné při kontrolních pochůzkách na stavbě
 • Pravidelná fotodokumentace z průběhu kontrol
 • Zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě
 • Koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (sub)zhotovitelů
 • Koordinace činností (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí
 • Zpracování měsíční zprávy a auditů BOZP
 • Koordinace stavební části a výrobní technologie ve fázi projektu a realizace (HAZOP)
 • Kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi